top of page
Our Services

CORE SERVICES:

1. POMOC W IMPORCIE DO USA

 • Konsultacja i pomoc w zakresie, opłat celnych i innych, właściwego przygotowania przesyłek, opakowania, wyboru przewoźnika, agencji celnej, etc.

 • Organizacja przesyłek z Polski do USA za pośrednictwem wybranego przez naszego partnera  przewoźnika

 

Assistance in importing to the USA

 • Help in the preparation of shipments, proper packaging, selection of a carrier, customs broker, etc,

 • Organization of shipments from abroad to the USA through a carrier selected by our partner

2.  DYSTRUBUCJA PRZEZ INTERNET

 • Dystrybucja online na wielu rynkach internetowych, w tym Amazon, Best Buy, BigCommerce, Damandaware, Ecwid, Etsy, Google Shopping, Home Depot, Hybris, Lowes, Macys, Magento, NewEgg, OpenCart, Oracle Commerce, Poshmark, Reverb, Shopify, Squarespace, Target, Volusion, Walmart, Wayfair, Wix, WooCommerce i wielu innych

 • Przechowuj swoje produkty w USA i sprzedawaj je bezpośrednio online

 • Diginet będzie magazynować, kompletować, pakować, wysyłać i zapewniać obsługę klienta dla Twoich zamówień

 • Przygotowanie i optymalizacja katalogów produktów:

* Edycja opisów i zdjęć produktów dla potrzeb katalogów

* Strony internetowe i serwisy społecznościowe

 

Online distribution

 • On line distribution throughout multiple online marketplaces including Amazon, Best Buy, BigCommerce, Damandaware, Ecwid, Etsy, Google Shopping, Home Depot, Hybris, Lowes, Macys, Magento, NewEgg, OpenCart, Oracle Commerce, Poshmark, Reverb, Shopify, Squarespace, Target, Volusion, Walmart, Wayfair, Wix, WooCommerce, and more

 • Store your products in the USA and sell them directly online using platforms of your choice

 • Diginet will warehouse, pick, pack, ship, and provide customer service for your orders

 • Preparation and optimization of product catalogs:

* Product descriptions and photo edit

* Websites and social networking sites

* Text translation into different languages

* Stores' database integration

* Price control

3. DYSTRYBUCJA CYFROWA

 • Światowa dystrybucja e-Booków za pośrednictwem sklepów Apple Books w 51 różnych krajach z bezpośrednim dostępem do wszystkich urządzeń Apple

 • Światowa dystrybucja muzyki poprzez największe sklepy internetowe, w tym Spotify, Apple Music / iTunes, Amazon, Tidal, Pandora, Empik, Facebook, TikTok, YouTube, Qobuz, Slacker, Napster, Deezer, Zed i wiele, wiele innych

 • Ochrona muzyki na SoundCloud i YouTube Content ID poprzez cyfrowe "odciski palców" nagrań muzycznych

 • Zbieranie tantiem za publikowanie nagrań dźwiękowych i cyfrowych wykonań w imieniu właścicieli praw autorskich

Digital distribution

 • Worldwide distribution of e-Books through Apple's Book Stores in 51 different countries with direct access to all Apple devices

 • Worldwide distribution of music throughout the largest online stores including Spotify, Apple Music / iTunes, Amazon, Tidal, Pandora, Empik, Facebook, TikTok, YouTube, Qobuz, Slacker, Napster, Deezer, Zed and many, many more

 • SoundCloud and YouTube Content ID protection through Digital Fingerprinting of your music

 • Royalties collection for sound recordings publishing, and digital performances, on behalf of recording artists' and master rights owners​

 

4. Usługi magazynowania i spedycji produktów

 • Magazynowanie produktów w USA

 • Dostosowanie magazynowanych towarów do wymagań platform sprzedaży min. pakowanie, przepakowanie, foliowanie, etykiety, zabezpieczenia

 • Konfekcjonowanie towarów wymagających złożenia

 • Wysyłka produktów do magazynów partnerów handlowych w USA

 • Realizacja zamówień od dystrybutorów lub bezpośrednio do ostatecznych klientów

 • Obsługa zwrotów od klientów

 • Obsługa zwrotów produktów do partnera w Polsce

Product warehousing and forwarding services

 • Warehousing of physical products

 • Adaptation of stored goods to the requirements of individual sales platforms, including packing, repacking, foiling, labeling and security

 • Folding and packaging of goods that require folding,

 • Shipment of products to the warehouses of trading partners in the USA

 • Carrying out orders to distributors or directly to customers

 • Handling of customers' returns 

 • Returning the inventories from the USA to a partner abroad

 • Additional logistic solutions

5.  Zarządzanie sprzedażą, obsługa klienta i zwroty

 • Pomoc w założeniu i optymalizacji rachunków do sprzedaży online

 • Umieszczenie i optymalizacja ofert w sklepach,

 • Obsługa i realizacja zamówień

 • Obsługa klienta

 • Nadzór nad opiniami otrzymywanymi od klientów

 • Autoryzacja i procesowanie zwrotów

 • Zarządzanie kontaktami i prowadzenie korespondencji z platformami sprzedaży

 • Czuwanie nad przestrzeganiem zasad i wymogów sprzedaży

 

Fulfillment, sales management, customer service & returns

 • Help in setting up and optimizing accounts for online sales

 • Placing and optimizing offers in the stores

 • Service and execution of orders

 • Customer service

 • Oversee customers' feedback

 • Authorization and processing of returns

 • Management and correspondence with sales platforms

 • Ensuring compliance with the rules and requirements of the sales platforms

 

6. Usługi księgowe i księgowe

 • Analiza i rekomendacje dotyczące wymagań raportowych i podatkowych dla zagranicznych firm działających w USA

 • Prowadzenie książek księgowych firmy wg wymagań amerykańskiej księgowości (P&L, Balance Sheet, AP, AR, payroll)

 • Raportowanie wyników sprzedaży, analiza rentowności wg wybranych przez klienta kryteriów​

 • Rejestracja rachunków firmy z właściwymi  urzędami  podatkowymi

 • Obliczanie wymaganych podatków i ich raportowanie do odpowiednich urzędów i agencji rządowych (podatki pracownicze)

 • Asysta w przygotowywanie przez firmę CPA wymaganych raportów dla urzędów stanowych i federalnych; pomoc w uiszczania wymaganych opłat w imieniu klienta (podatki dochodowe)

 • Analiza i nadzór nad zobowiązaniami w zakresie stanowych podatków od sprzedaży (sales tax)

 

Bookkeeping and accounting services

 • Analysis and recommendations regarding reporting and tax requirements for foreign companies operating in the USA

 • Maintaining the company's accounting books according to Generally Accepted Accounting Principles (P&L, Balance Sheet, AP, AR, payroll)

 • Reporting of sales results, profitability analysis according to criteria selected by the client

 • Tax compliance services

 • Registration of company's accounts with relevant government tax agencies

 • Calculating the required taxes and reporting them to the relevant government agencies (employee taxes)

 • Assistance in the preparation by the CPA firm, required reports for state and federal authorities; assistance with payments  (income taxes)

 • Analysis and supervision of the obligations in the field of state sales taxes.

 

ADDITIONAL SERVICES:

7.  Pomoc w rozpoczęcia działalności gospodarczej w USA

 • Wybór prawnej struktury biznesowej dla nowego podmiotu gospodarczego w USA; analiza plusów i minusów

 • Wybór stanu do inkorporacji przedsiębiorstwa

 • Rejestracja nowego podmiotu w urzędach państwowych, w tym przedpłata wszystkich opłat za rok

 • Pomóc w zyskaniu federalnego identyfikatora podatkowego

 • Pomoc w otwarciu rachunku bankowego w USA

Business start-up service

 • Selection of the legal business structure for a new entity; analysis of the pros and cons of a corporation, and a LLC

 • Selection of the state, for the incorporation of the business

 • New entity registration with state agencies, including pre-payment of all fees for one year

 • Assistance with obtaining federal tax ID from the IRS (EIN number)

 • Assistance with opening a bank account in the USA

 

8.  Badania rynku i analiza produktów

 • Ocena otoczenia gospodarczego pod kątem barier wejścia i regulacji rządowych

 • Analiza rynków związanych z danym towarem lub usługą w celu ustalenia, jak zareagują na to klienci

 • Gromadzenie informacji w celu segmentacji rynku i zróżnicowania produktów

 • Badanie istniejących konkurentów i ich oferty

 • Dostosowanie strategii do wprowadzenia nowego produktu

 • Określenie rentowności nowych produktów lub usług

 • Identyfikacja i poznanie rynków docelowych i konsumentów

 • Pozyskiwanie opinii i informacji zwrotnych od konsumentów na temat ich zainteresowania nowymi produktami lub usługami

Market research and Product evaluation

 • Assessment of the economic environment in terms of barriers to entry and government regulation

 • Analysis of the markets associated with a particular good or service to ascertain how the customers will react to it

 • Gathering of information for the purpose of market segmentation and product differentiation

 • Examination of existing competitors and their offerings

 • Tailoring of strategies for introduction of new products

 • Determining the viability of a new product or service for the US market

 • Identification and discovery of target markets and consumers

 • Acquiring of opinions and feedback from consumers about their interest in new products or services

9.  Pozyskiwanie i akwizycja kanałów dystrybucji w USA

 • Możemy sprawić, że Twoje produkty i usługi zostaną odkryte przez konsumentów detalicznych w USA

 • Możemy umieścić Twoje produkty przed odpowiednimi nabywcami w Twojej kategorii

 • Możemy zaprezentować Twoje produkty i skontaktować Cię z dystrybutorami i sprzedawcami detalicznymi w USA, aby mogli rozpocząć z Tobą bezpośrednie negocjacje, poprosić o próbki Twoich produktów i omówić kolejne kroki

Sourcing and acquisition of distribution channels in the USA

 • We can make your products and services discoverable by US retail consumers

 • We can place your products in front of the relevant buyers in your product category

 • We can showcase your products and put you in touch with US distributors and retailers so they can start direct negotiations with you, request samples of your products and discuss the next steps

 

10.  Marketing i Promocja

 •  Produkcja filmów promocyjnych

 • Produkcja podcastów

 • Budowa nowoczesnych stron internetowych z funkcjami e-commerce

 • Usługi dystrybucji informacji prasowych online

 • Reklama internetowa i w druku

 • Uczestnictwo w i zarządzanie targami handlowymi

Marketing & Promotion

 • Production and development of promotional videos 

 • Production and development of podcasts (example)

 • Development of mobile websites with e-commerce functionalities (example)

 • Online press release distribution service

 • Online & print advertising

 • Trade show participation & management​

Top of the page

What Our Clients and Affiliates Say...

Anna Buganik, Firma Produkcyjna Bartex ZPChr, Żagań, Poland

Diginet pomógł naszej firmie odkryć nieograniczone możliwości dla naszych produktów na rynku amerykańskim. Przedstawiecle Diginet uczestniczyli w naszym imieniu targach handlowych, analizowali rynki, kontaktowali się z lokalnymi dystrybutorami i zawsze robili wszystko, aby jak najlepiej zaprezentować nasze legowiska dla psów klientom w USA.

Diginet helped our company to explore limitless opportunities for our  products in the US market.  They attended trade shows, analyzed the markets, contacted local distributors, and have always taken an extra step to help put our pet beds in front of new customers in the USA.

bottom of page