top of page
  • Zdjęcie autoraCezary L. Lerski

15 podstawowych terminów w rachunkowości amerykańskiej

Polscy przedsiębiorcy prowadzacu działalność gospodarczą w USA, nawet Ci uważajacy się za dobrze zorientowanych w polskiej w rachunkowości, często mają trudności ze zidentyfikowaniem pojęć i terminów wykorzytywanych w amerykańskiej księgowości. Dlatego też postarałem się przygotować tłumaczenie 15 najczęściej używanych terminów księgowych w USA. Nie wszystkie mają odpowiedniki w polskiej rachunkowości, mam jednak nadzieję, że zawarte poniej wyjaśnienia w łatwym do zrozumienia języku, pozwolą wszystkim zainteresowanym na ich zrozumienie.

1. Accounting Period – Okres Rozliczeniowy

Każdy rodzaj działalności gospodarczej ma określony okres rozliczeniowy, czyli ramy czasowe, w których śledzona jest działalność finansowa firmy. Można to robić co miesiąc, co kwartał lub co roku, przy czym większość firm w USA wybiera opcję miesięczną.

2. Allocation – Alokacja

Alokacja ma miejsce, gdy fundusze finansowe firmy są przypisane do określonych okresów rozliczeniowych lub kont. Na przykład niektóre koszty operacyjne, takie jak ubezpieczenie, mogą być rozłożone na okres kilku miesięcy, podczas gdy niektóre koszty administracyjne mogą zostać rozłożone na różne kategorie lub konta.

3. Book Value – Wartość Księgowa

Kiedy masz aktywa, które tracą na wartości, np. samochód firmowy, to tracą one na wartości każdego roku. Wartośc księgowa określonego zasobu (asset), odnosi się do pierwotnej wartości zasobu przed jakąkolwiek amortyzacją.

4. Business Entity – Podmiot Gospodarczy

Podmiot gospodarczy oznacza strukturę prawną firmy, przy czym najczęściej są to spółki jednoosobowe (sole proprietorship), spółki osobowe (partnerships) i firmy z ograniczoną odpowiedzialnością (INC i LLC).

5. Cash Flow – Przepływ Srodków Pieniężnych

Przepływ Srodków Pieniężnych to przepływ gotówki w ramach firmy. Aby otrzymać tę kwotę, nalezyodjac końcowe saldo gotówki od salda początkowego. Jeśli wynik jest liczbą dodatnią, masz więcej gotówki wpływającej niż wychodzącej, co zawsze jest dobrą rzeczą.

6. Cost of Sales – Koszt Sprzedaży

Jeśli sprzedałeś towary lub usługi w określonym okresie rozliczeniowym, będziesz miał również tak zwany koszt sprzedaży, czyli koszty związane z produkcją wszelkich sprzedanych towarów lub usług.

7. General Ledger – Księga Główna

Księga główna służy do sporządzania wszystkich sprawozdań finansowych i jest pełnym zapisem wszystkich transakcji finansowych przeprowadzonych przez firmę w danym okresie.

8. Gross Profit – Zysk Brutto

Zysk brutto wskazuje ile pieniędzy zarobiła Twoja firma w danym okresie przed potrąceniem wydatków. Aby to obliczyć, koszt wszystkich sprzedanych towarów jest odejmowany od przychodów firmy w określonym okresie, np. w ciągu roku.

9. Income Statement – Rachunek Zysków i Strat

Rachunek zysków i strat to kompleksowe sprawozdanie finansowe, które zawiera wszystkie przychody, zyski i wydatki w danym okresie. W górnej części raportu zostaną umieszczone przychody osiągnięte przez firmę, a następnie wszystkie odjęte wydatki. Na dole sprawozdania zostanie podany dochód netto firmy.

10. Liabilities – Zobowiązania

Jeśli Twoja firma ma dług, którego jeszcze nie spłaciła, mówi się o nim jako o zobowiązaniu. W przypadku większości firm termin ten będzie odnosił się do takich długów, jak pożyczki, listy płac i zobowiązania na rzecz podmiotów trzecich.

11. Liquidity – Płynność

Pojęcie płynności odnosi się do tego, jak szybko aktywa mogą zostać zamienione na gotówkę. Na przykład zapasy produktów gotowych do sprzedaży, mają większą płynność niż nieruchomości, ponieważ można je sprzedać znacznie szybciej, czyli zamienić w gotówkę.

12. Return on Investment – Zwrot z Inwestycji

Zwrotu z inwestycji, określany w skrócie jako ROI, to zysk, jaki firma osiągnęła w określonym okresie rozliczeniowym w stosunku do określonej inwestycji. Przykładowo: jeśli wydałeś 1 tysiąc USD na kampanię marketingową i przyniosła ona Twojej firmie 2 tysiące USD zysków, to Twój ROI wyniósł 50%.

13. Trial Balance – Bilans Próbny

Balans (saldo) próbne to lista wszystkich sub-kont zawartych w księdze głównej. Każde wymienione konto będzie miało saldo debetowe lub kredytowe, a wszystkie obciążenia (debety) muszą być równe wszystkim kredytom na saldzie próbnym.

14. Variable Costs – Koszty Zmienne

Kiedy masz koszty, które zmieniają się że względu na wielkość sprzedaży, to posiadasz tak zwane koszty zmienne. Ponieważ są to wydatki, które są ponoszone, aby produkty mogły być produkowane na sprzedaż, często odnoszą się do dodatkowych kosztów związanych z surowcami.

15. Working Capital – Kapitał Obrotowy

Kapitał obrotowy odnosi się do kwoty gotówki potrzebnej do sfinansowania codziennych operacji firmy. Aby otrzymać tę liczbę, należy podsumować aktywy i należności, a następnie odejac zobowiązania firmy.

16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page